Verslag Leden Lunch "Werken Stages?"

29 maart

Direct na het Paasweekend op dinsdag 29 maart was alweer de derde VEBAN leden lunch. Dit keer met als thema: ‘Werken Stages?’ inhakend op het project Structurele Werkstages dat VEBAN onlangs in samenwerking met overheid en onderwijs is gestart. Sonja Robben was vanuit haar bestuurdersrol Sociaal Domein de voorzitter van de lunch.

Voor de lunch ontvingen we weer diverse leden, actief in verschillende branches. De eerste vraag aan de deelnemers was hun motivatie om bij de lunch aanwezig te zijn. Op welke manier zijn de deelnemers betrokken bij het onderwerp?

O.a. de volgende uitingen werden gedaan:

 • Aanwas van goede werknemers is een uitdaging, hoe hou je nieuwe mensen geïnteresseerd?
 • Stage is een belangrijk instrument om mensen in een arbeidsproces te (her)plaatsen.
 • Ik vertegenwoordig werkgevers die op zoek zijn naar goed personeel, maar niet weten hoe die te vinden.
 • Stage is een onmisbaar aspect om professional te worden in een bepaald vak. Het was voor mij een cruciale fase in mijn carrière.
 • Ik heb vanuit mijn rol als HR Manager diverse stagiaires aangenomen en begeleid. Ik weet waar ze tegenaan lopen en wat werkgevers kunnen doen om ‘de goede’ te behouden.

Voordat er inhoudelijk over het fenomeen werkstages werd gesproken, gaf Sonja eerst een korte inleiding van het onderwerp en de totstandkoming van het pre-project ‘Structurele Werkstages’.

Binnen het sociaal domein spelen verschillende zaken, waaronder het onderwerp stages. Zo’n driekwart jaar geleden werd VEBAN door de VVD fractie benaderd om als ondernemersvereniging na te denken wat wij zou kunnen betekenen in dit verband, samen met haar leden. Voor VEBAN is het belangrijk om door de overheid betrokken te worden, dus uiteraard zijn we het gesprek aangegaan. Om een project te laten slagen is het belangrijk de drie O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) met elkaar te verbinden.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met allerlei vertegenwoordigers van de drie O’s. De centrale vraag was: hoe kan de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven structureler opgezet worden. Om bij dit onderwerp de ondernemers goed te vertegenwoordigen heeft VEBAN een leden enquête uitgerold. 70% van de respondenten gaf aan regelmatig te maken te hebben met stagiairs binnen de organisatie. De ervaringen waren 50/50 positief en negatief. 95% gaf aan dat het wel eens voorkomt dat goede stagiaires na afloop van de stageperiode een baan aangeboden wordt. Dit is positief, want de stageperiode wordt als cruciaal gezien om aan het werk te komen en blijven. 70% van de respondenten gaf aan een bijdrage te willen leveren aan dit project. Dit kan variëren van betrokken zijn bij het nadenken tot aan het beschikbaar stellen van pilot-stageplaatsen.

Naar aanleiding van de gesprekken en het ledenonderzoek is VEBAN in samenwerking met de andere O’s een pre-project gestart. Dit houdt in dat we samen bouwen aan het frame waar binnen dit project opgestart kan worden. Waar in de praktijk gaat het goed en waar niet? Waarom? Als de kaders duidelijk zijn zal er een pilot worden opgestart. Het basisidee is een tramhalteconstructie waarbij de stagiair een vast onderdeel van de organisatie wordt met eigen taken, die worden overgedragen aan de volgende stagiaire bij afloop van de stageperiode.

Wij vroegen de deelnemers naar hun gedachten over dit concept. Daaruit kwamen de volgende zaken naar voren:

 • Als je op deze wijze doorstroom creëert, wordt het vinden van een stageplek voor veel studenten veel makkelijker. Maar ligt dit niet weer dwars bij het vinden van een blijvende arbeidsplek?
 • Er moet rekening worden gehouden met het soort stage en het moment binnen de opleiding dat de stage plaatsvindt. Snuffelstages zijn bijvoorbeeld heel anders dan afstudeerstages.
 • Ik maak als bedrijf zelf strakke, duidelijke afspraken met opleiders. Zo creëer ik een solide basis met duidelijke eisen van een voor ons wenselijk niveau.
 • De motivatie is dat er voldoende goed personeel beschikbaar blijft. Het opleiden van stagiairs is dus een lange-termijn investering in de branche, zonder direct voordeel voor mijzelf.
 • In hoeverre gaat de overheid mee in een andere denkwijze voor wat betreft stagiairs? Hoe strak zijn de kaders? Wat kunnen ze faciliteren?

We vroegen de deelnemers hoe VEBAN dit project succesvol kan maken voor werkgevers. Op basis daarvan kwam de volgende input ter tafel:

 • Goed definiëren en afkaderen en best practices creëren. Zo krijg je een blauwdruk op papier met succesfactoren.
 • De kunst afkijken bij het concept ‘traineeship’. Daarover is al veel informatie beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een traineeship met Noord als uitgangspunt. Je geeft het fenomeen traineeship een eigen invulling met wat er binnen Noord allemaal mogelijk is.

Daarnaast vroegen we de deelnemers of zij suggesties hebben voor de pilot. Het idee dat naar voren kwam waar iedereen zich wel in kan vinden is dat er n.a.v. vooronderzoek duidelijk voorwaarden worden opgesteld. Op basis daarvan kunnen alle leden worden aangeschreven, zij die aan de voorwaarden voldoen kunnen ook daadwerkelijk deelnemen.

Tot slot is er besproken hoe dit project het beste zichtbaar kan worden gemaakt in en buiten VEBAN verband. Uiteraard zijn de standaard kanalen hiervoor beschikbaar zoals de website, nieuwsbrief, bijeenkomsten etc. Een van de deelnemers had het idee om een los platform te creëren, waar specifiek geïnteresseerden op kunnen aanhaken. Dit ook met oog op de samenwerking tussen de drie O’s.

Al met al dus weer een inspirerende lunch met een bijzonder, maatschappelijk thema. Voor VEBAN veel nieuwe input om verdere stappen te zetten met het pre-projectteam. Wij danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst. Voor verder nieuws rondom het project ‘Structurele Werkstages’ kunt u voorlopig onze website en nieuwsbrieven in de gaten houden.

De volgende leden lunch staat gepland op dinsdag 19 april. De uitnodiging ontvangt u een week van te voren per e-mail.