Gemeenteraad haalt besluit Buiksloterham van agenda

07 oktober

In december 2019 bracht de gemeente de Concept Investeringsnota Buiksloterham 2019 uit. De nota is een herijking op het concept plan voor de Buiksloterham uit 2005 en ligt ter inspraak tot 4 februari 2020. 

VEBAN maakt zich grote zorgen over de voorgenomen versnelde transformatie van de Buiksoterham, die blijkt uit het plan. De oorspronkelijke plannen waarbij ruim 4.000 woningen zouden worden gebouwd zijn nog lang niet gerealiseerd en de gevolgen zijn nu al niet gering. In het nieuwe plan, wil de gemeente maar liefst 8.575 woningen realiseren, ruim twee keer zoveel.

Donderdag 30 januari organiseerde VEBAN een ledenraadpleging waarbij de concept inspraakreactie aan ondernemers uit de Buiksloterham werd voorgelegd. Met nog extra input van deze bedrijven is de definitieve inspraakreactie opgesteld en ingediend.

In de inspraakreactie pleit VEBAN ervoor om voorafgaand aan dit besluit een actuele MER uit te voeren, de verhouding wonen/werken op 50/50 te houden, per deelgebied te differentiëren om de ruimte voor productieve bedrijven beter te borgen, een verkeersstudie uit te voeren, ruimte te behouden voor vrachtverkeer dat moet kunnen laden en lossen en ruimte te behouden voor parkeren en vergunningen.

Update

Het college heeft uitzonderlijk veel reacties gekregen op het aangepaste plan voor Buiksloterham. Pas in september publiceerde de gemeente de beantwoording van al die zienswijzen, waaronder ook die van VEBAN. De zienswijzen hebben echter niet geleid tot aanpassingen.

Samen met Peter Jeukens, voorzitter van Beheergroep Buiksloterham en John Zondag, betrokken bewoner, architect en expert op het gebied van gemengde wijken, heeft VEBAN gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden om onze visie en zorgen duidelijk te maken. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad besloot dat het voorstel van het college nog niet klaar is voor besluitvorming. Het voorstel is van de agenda gehaald.

VEBAN volgt dit dossier nauwlettend, omdat het belangrijk is dat we voldoende ruimte houden in de Buiksloterham voor industriële bedrijvigheid. Die mag niet worden verdrongen door de doldrieste woningbouwambitie van de gemeente. VEBAN pleit ervoor vast te houden aan de oorspronkelijke plannen voor een gemengde wijk voor wonen en (productieve) bedrijvigheid.