Buiksloterham (HIB)

Herijking investeringsbesluit Buiksloterham

In december 2019 bracht de gemeente de Concept Investeringsnota Buiksloterham 2019 uit. De nota is een herijking op het concept plan voor de Buiksloterham uit 2005 en ligt ter inspraak tot 4 februari 2020. 

VEBAN maakt zich grote zorgen over de voorgenomen versnelde transformatie van de Buiksoterham, die blijkt uit het plan. De oorspronkelijke plannen waarbij ruim 4.000 woningen zouden worden gebouwd zijn nog lang niet gerealiseerd en de gevolgen zijn nu al niet gering. In het nieuwe plan, wil de gemeente maar liefst 8.575 woningen realiseren, ruim twee keer zoveel.

Donderdag 30 januari organiseerde VEBAN een ledenraadpleging waarbij de concept inspraakreactie aan ondernemers uit de Buiksloterham werd voorgelegd. Met nog extra input van deze bedrijven is de definitieve inspraakreactie opgesteld en ingediend.

Inspraakreactie

In de inspraakreactie pleit VEBAN ervoor om voorafgaand aan dit besluit een actuele MER uit te voeren, de verhouding wonen/werken op 50/50 te houden, per deelgebied te differentiëren om de ruimte voor productieve bedrijven beter te borgen, een verkeersstudie uit te voeren, ruimte te behouden voor vrachtverkeer dat moet kunnen laden en lossen en ruimte te behouden voor parkeren en vergunningen.

Onze aanbevelingen:

Voer eerst een MER-rapportage uit

VEBAN pleit ervoor eerst een MER-rapportage uit te voeren, waartoe u wettelijk verplicht bent. Er ligt nu een concept-rapportage die 15 jaar oud is. In deze MER werd slechts een globale inschatting gemaakt van de milieueffecten, omdat de plannen voor de Buiksloterham toentertijd nog in een weinig gevorderd stadium waren. Bovendien is de situatie substantieel veranderd: u heeft u uw woningbouwambitie verdubbeld van ruim 4.000 naar potentieel 8.575 woningen in het gebied, zonder de ruimte voor bedrijven aan te passen.

Behoud bereikbaarheid en geschikte infrastructuur voor productieve bedrijven

Laat het HIB geen sterfhuisconstructie zijn voor productieve bedrijvigheid. De bereikbaarheid van de wijk ligt nu al onder druk en dan is nog maar een 1⁄4 van de huidige woonambitie gerealiseerd (1/8 van het nieuwe streven). Uw investeringsnota heeft autoluwe ambities, maar die zijn voor bedrijven niet realistisch en ze stroken niet met de eisen die een Productieve wijk aan infrastructuur stelt. Productieve ondernemers hebben wegprofielen nodig die geschikt zijn voor vervoer en transport en voor laden en lossen.

Borg de ruimte voor productieve bedrijven beter: blijf bij een 50/50 verhouding wonen/werken en differentieer de bestemming per deelgebied zoals in het Investeringsbesluit Buiksloterham 2007

Behoud ruimte voor productieve bedrijven: blijf bij een verhouding van 50/50 tussen wonen en werken. De verhouding 70/30 voor wonen en werken zal op den duur bedrijven verdringen, ook als ze niet gedwongen moeten verhuizen. De ruimte voor werken is beter geborgd in het Investeringsbesluit Buiksloterham 2007, waarin per deelgebied differentiatie is toegepast in de verhouding wonen/werken.

Maak ruimte voor parkeerplekken en verstrek vergunningen aan ondernemers

Een gebied dat ruimte biedt aan werken en zich Productieve wijk noemt, heeft parkeerplaatsen nodig. Niet ieder bedrijf kan parkeerplaatsen realiseren op eigen terrein. Ook hebben ondernemers parkeervergunningen nodig voor personeel. Anders verdwijnen belangrijke werkgevers uit het gebied en wordt werken in de wijk onmogelijk gemaakt. De huidige OV-verbindingen zijn ondermaats.

Officiële documenten Buiksloterham

DOCUMENT – Concept Investeringsnota Buiksloterham 2019
LINK – Samenvatting van de nota
DOCUMENT – Inspraakreactie VEBAN op HIB